Arçelik'te Enerji Verimliliği

ARÇELİK A.Ş.'de hem üretimde hem de üründe enerji verimliliği konusunda hassasiyet gösterir, enerjimizi verimli kullanırız.

ARÇELİK A.Ş Enerji Politikası

Arçelik ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahlinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

  • Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
  • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi
  • Dünyada 'en verimli' ürünler üretmede sektöre örnek olunması
  • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetlerin temini
  • Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Üretimde Enerji Verimliliği ile İlgili Ulusal ve Uluslar arası Mevzuatlara/Hedeflere Uyum

ARÇELİK A.Ş. üretim süreçleri esnasındaki enerji tüketimi ile ilgili olarak ulusal yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 2007 yılında yayınlanan 5627 sayılı 'Enerji Verimliliği Kanunu' kapsamında, enerji tüketim değeri belirtilen değerin üzerinde olan işletmelerinde EVÇED (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yürütülen 'Enerji Yöneticisi Sertifikasyon Programına' katılmış mühendisler istihdam etmektedir.

Benzer şekilde, enerji verimliliği kanununda tariflendiği üzere, ARÇELİK A.Ş işletmeleri her yıl Mart ayı içerisinde yakıt tüketim bilgilerini bildirmektedirler.

ARÇELİK A.Ş, ulusal ve uluslararası platformda enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve hedefleri takip eder ve zorunluluk olmadan önce ulusal ve uluslararası hedefleri kendi hedeflerine entegre eder.

Üründe Enerji Verimliliği ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlara Uyum

ARÇELİK A.Ş., ürettiği ürünlerin enerji tüketimi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

ARÇELİK A.Ş' de üretilen her ürün, satılacak ülkenin enerji etiketleme direktifinde tariflenen enerji verimliliği sınıfının belirlenmesinde kullanılan performans test standartlarına uygun olacak şekilde, Arçelik A.Ş'ye ait laboratuarlarda test edilmektedir.

Ürünler, gerçekleştirilen detaylı testlerden sonra, akredite laboratuarlar tarafından da test edilerek enerji tüketim değerleri teyit edilmektedir. Daha sonrasında ise enerji etiketleri ile birlikte piyasaya sürülürler. Enerji etiketlemesi ile ilgili tariflere tam uyum gösterilir.

ARÇELİK A.Ş, AB ve Türkiye'de geçerli olan çevreye duyarlı tasarım ve yeni enerji etiketi zorunluluklarına tam uyum göstermektedir (Örneğin AB ülkeleri için 2009 yılında AB resmi gazetesinde yayınlanan (EC)643/2009 kodlu ev tipi soğutma cihazları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerine dair tebliğ uyarınca getirilen, 1 Temmuz 2010 tarihi itibari ile 55 indeks ve üstü indeks değerine, 1 Temmuz 2012 tarihi itibari ile 44 indeks ve üstü indeks değerine, 1 Temmuz 2014 tarihi itibari ile de 42 indeks ve üstü indeks değerine sahip buzdolaplarının AB ülkelerine satışının engellenmesi zorunluluğu ile ilgili olarak çalışmalarını yürütmüş ve yükümlülüklerini yerine getirmiştir.)

ARÇELİK A.Ş. ayrıca satış yaptığı ülkelerdeki üretici birlikleri ile de faal olarak çalışmakta(Örneğin: Türkiye için TÜRKBESD(Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği), AB ülkeleri için CECED(Avrupa Beyaz Eşya Üreticileri Komitesi)) ve kanun yapıcı/yaptırıcı kurumlara ürünlerin enerji tüketimi ile ilgili teknik katkı sağlamaktadır. ARÇELİK A.Ş., CECED üyesi olan ilk ve tek yerli üreticidir.

Üretimde Enerji Yönetimi Sistematiği

ARÇELİK A.Ş'de enerji yönetimi, sistematik olarak gerçekleştirilmektedir. Enerji yönetimi kullanılan enerjinin ölçülmesinden, izlenmesine, değerlendirilmesinden yönetilmesine kadar geniş bir süreci kapsar. ARÇELİK A.Ş yurtiçi ve yurtdışı işletmelerinde enerji yönetimi sistematiği ile çalışmaktadır.

ARÇELİK A.Ş tesislerinde farklı disiplinlerden birçok mavi yaka, beyaz yaka çalışan ve yöneticilerden oluşan 'enerji komiteleri' mevcuttur. Enerji komiteleri, TPM ofisi ve çevre komiteleri ile birlikte çalışarak 'enerji yönetim' sistemini oluştururlar.

Enerji yönetimindeki stratejilerimiz topyekün mükemmelleşme, verimlilik artırma, maliyet azaltma ve proses iyileştirmedir.

Enerji yönetimindeki girdilerimiz enerji bütçeleri, bakım onarım bütçeleri, yatırımlar, yedek parçalar, işletme malzemeleri ve doğal enerji kaynaklarıdır.

Enerji yönetimindeki kaynaklarımız yöneticilerimiz, uzmanlarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz ve operatörlerimiz, ekipmanlarımız ise ölçüm aletleri, izleme sistemleri ve bakım aletleridir.

Süreçteki performans göstergelerimiz ise ürün başına enerji maliyeti, doğal kaynak kullanımında tasarruf ve enerji bütçesine uyumdur. Bu göstergeler, her ay şirket genelinde oluşturulan 'Enerji Raporu' ile tüm paydaşlar ile paylaşılır.

ARÇELİK A.Ş., enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerini ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Üretimde Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Sera gazı azaltım çalışmaları kapsamında 2012 yılından bu yana Arçelik tesislerinde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji temin edilmekte ve kullanım oranı yıllar içinde artış göstermektedir. Sürecin başlangıcı olan 2012 yılında, Arçelik Genel Müdürlük binası dahil olmak üzere toplam tüketimin yaklaşık %1’i ve 2018 yılında %75’i yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilirken, 2019 yılında ise toplam tüketimin %100’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmiştir.

Üretimde ve Üretim Dışı Süreçlerde Enerji Verimliliği Proje Çalışmaları

ARÇELİK A.Ş. tesisleri 'Enerji Verimli' alanlandır.

ARÇELİK A.Ş. tesislerinde konusunda 'Enerji Yöneticisi' sertifikasına sahip çalışanlarında bulunduğu, farklı disiplinlerden yönetici, uzman, aylık ücretli ve saat ücretli çalışanların da bulunduğu enerji komiteleri mevcuttur. Enerji komitelerinin, düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılar ile enerji verimliliği proje çalışmaları takip edilmekte, yeni projelerin tetiklenmesi sağlanmaktadır. Bu projeler sayesinde hem üretimdeki, hem üretim dışı faaliyet alanlarındaki enerji verimliliği artırılmakta hem de su v.b. doğal kaynakların daha verimli kullanımı sağlanmaktadır.

ARÇELİK A.Ş. tesislerinde gerçekleştirilen enerji verimliliği projelerinde, tüketim bölgelerindeki ölçüm cihazları ve Scada sistemleri kullanılarak, çalışma bölgesinin enerji tüketimi ölçülür ve enerji verimliliği sorgulanır. Bölge ile ilgili olası enerji verimliliği çalışmasının gerekliliği teknik ve finansal olarak analiz edildikten sonra, yönetimin onayı ile birlikte proje kurgulanarak çalışmalar yürütülür. Enerji verimliliği çalışmalarının sonuçları, enerji komitesi tarafından takip edilir.    

Ürün ve Üretimde Enerji Verimliliği Bilinçlendirme Çalışmaları

ARÇELİK A.Ş’de, ürün ve üretimde enerji verimliliği bilincini artırmak amacıyla çalışanlara çeşitli eğitimler verilmekte, intranet sistemi, broşür, afiş v.b materyaller ile devamlılık sağlanmaktadır.

ARÇELİK A.Ş. gerçekleştirdiği iyi çalışmaları "Toplumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı” ile çeşitli platformlarda paylaşarak, öncülük ve liderlik misyonunu yürütmektedir. Ürün ve üretimde enerji verimliliği konularında, üniversitelerde konferanslar verilmekte, forum ve fuarlarda sunuşlar gerçekleştirilmekte, standlar aracılığı ile bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

 

İÇERİKLER

Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu