Ürün ve Üretimde Çevreci Yaklaşım

"Sürdürülebilir Yaşam” sorumluluğunun bilinciyle ARÇELİK A.Ş; çevre dostu faaliyet ve ürünleriyle, “ürün hayat çevrimi” boyunca çevreyi ve doğal kaynakları korumayı sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

ARÇELİK A.Ş, yeni vizyonu  “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” ile  “sürdürülebilirlik” yaklaşımını ana iş faaliyetlerine entegre etmektedir. Yeni vizyonu doğrultusunda belirlenmiş ana iş hedefleri, sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü temsil etmektedir.

Sürdürülebilir yaklaşım çerçevesinde “çözümün bir parçası olmayı" hedefleyen ARÇELİK A.Ş, iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynakların korumasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Üretim süreçlerinin her safhasında çevreye olan etkilerini sürekli olarak azaltmayı amaçlayan ARÇELİK A.Ş'de üretim süreçleri, doğal kaynakları az tüketen yüksek verimliliğe sahiptir.

Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için ARÇELİK A.Ş, çevre etkilerini kontrol altına almaya ve kaynak kullanımını azaltmaya yönelik çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek, çevresel performansını düzenli olarak takip etmektedir.

ARÇELİK A.Ş'nin çevreye duyarlı yaklaşımı, “ürün hayat çevrimi” boyunca kontrol altına aldığı çevre etkilerinin, ulaştığı teknolojik üstünlüğün ve uyguladığı yönetim sistemlerinin sonucunda elde edilmiştir. ARÇELİK A.Ş'de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ile entegre edilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) uygulanmaktadır.

ARÇELİK A.Ş ilk olarak BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'nı daha 1994 yılında, dünyada ilk çevre Yönetim Sistemi Standardı olarak tanıtıldıktan sadece iki yıl sonra, Bulaşık Makinesi İşletmesi için almıştır. Daha sonra BS 7750 Standardı'nın 1996 yılında ISO 14001 olarak yayınlanmasıyla birlikte ARÇELİK A.Ş, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'nı uygulamaktadır.

Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra düzenli aralıklarla gerçekleştirilen Kuruluş İçi Sistem Denetimleri ile de yönetim sistemlerinin etkinliği ve sürekliliği garanti altına alınmaktadır.

Çevre Politikamız

ARÇELİK A.Ş ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.

•    Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
•    Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
•    Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin    azaltılması
•    Kirliliğin kaynağında önlenmesi
•    Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Çevre ile ilgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlara Uyum

ARÇELİK A.Ş, gerek üretim süreçleri ve gerekse de tasarımdan geri dönüşüme kadar tüm “ürün hayat çevrimi” boyunca ilgili ulusal ve uluslararası Çevre Mevzuatı'na uymaktadır. Yasal mevzuata uyumun takibinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı esas alınmaktadır.

Bu kapsamda ARÇELİK A.Ş, sektöre yönelik aşağıdaki yasal düzenlemelere Avrupa’da tam uygunluğunu sağlamaktadır:

•    Elektrikli ve Elektronik Eşya Atıkları Direktifi (WEEE – Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment),
•    Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanılmasının Sınırlandırılması Direktifi’nde (RoHS – Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) Avrupa Birliği tarafından yapılması planlanan önemli değişiklikler,
•    Enerji Kullanan Ürünlerde Eko Dizayn Gereklilikleri Direktifi (EuP – Directive on Ecodesign Requirements for Energy-Using (Related) Products) ve
•    Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Tüzüğü (REACH – Regulation of the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

WEEE - Elektrikli ve Elektronik Eşya Atıkları Direktifi

Avrupa Birliği, Şubat 2003'te, elektrikli ve elektronik ürün üreticilerinin pazara sundukları ürünlerin bertarafı, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve yeniden kullanılması hükümlerini getiren, 2002/96/EC sayılı WEEE Direktifi'ni yayınlamıştır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde WEEE Direktifi'ne uyumu sağlamak için ARÇELİK A.Ş., yasal yükümlülüklerini; toplama ve geri dönüşüm mekanizmaları yoluyla yerine getirmektedir. ARÇELİK A.Ş., ürünlerin kullanım ömürleri sonunda toplanması ve bertarafı için hizmet sunan birçok toplama mekanizmasının üyesidir. ARÇELİK A.Ş., Avrupa Birliği dışındaki pazarlarda WEEE Direktifi'nin uyumlaştırılmasını desteklemektedir.

RoHS - Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 2006 yılında yürürlüğe giren 2002/95/EC sayılı RoHS Direktifi, elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin direktiftir.
ARÇELİK A.Ş., kendi bünyesinde ve akredite laboratuvarlarda gerekli testleri yaparak, tedarikçilerin bu Direktife tam uyumu sağlamaları için bir Uyumluluk Yönetim Sistemi kurarak, Direktif yürürlüğe girmeden önce tam uyumu sağlamıştır.

EuP - Enerji - Kullanan Ürünlerde Eko Dizayn Gereklilikleri Direktifi

Avrupa Komisyonu'nun Enerji-Kullanan Ürünler (EuP) Direktifi daha ilk tasarım safhalarında çevre özelliklerinin sistematik şekilde entegrasyonuyla ürünlerin tüm ürün "hayat çevrimleri" boyunca enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. ARÇELİK A.Ş., bu AB Direktifiyle uyumlu ürünler üretmektedir.

REACH - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına İlişkin AB Tüzüğü

AB’nin bu güne kadar çıkardığı en geniş kapsamlı yasal düzenlemelerden biri olan ve 2007 yılında yürürlüğe giren, kimyasalların yönetimine ilişkin REACH Tüzüğü, hammadde üreticisinden perakende satıcıya kadar üretim ve dağıtım zincirinin her aşamasında yükümlülükler getirmektedir.

ARÇELİK A.Ş, kullanılan tüm kimyasalların kayıt ve kontrol altına alınmasını; her kimyasal maddenin üreticisinden kullanıcı sanayiye geçişinde, gerekli kimyasal güvenliği bilgilerinin akışını ve bu akışın tüketicilere kadar ulaşabilir olmasını sağlayacak REACH Tüzüğü’nü çevrenin ve insan sağlığının korunması açısından en önemli yasal süreçlerden biri olarak görmekte ve desteklemektedir.

ARÇELİK A.Ş'de REACH uygulamaları uzman bir ekipten oluşan Enerji ve Çevre Yöneticiliği bünyesinde yürütülmektedir.  Tüm faaliyetler çerçevesinde gerekli hazırlıklar bu birim tarafından koordine edilmekte ve tedarikçilerle sürekli iletişim sağlanarak REACH Tüzüğü'ne uyumlu mükemmeliyetçi bir süreç geliştirilmektedir.

REACH ile ilgili ARÇELİK A.Ş faaliyetleri için reachinfo@arcelik.com mail adresinden detaylı bilgi talep edilebilir.


Çevrenin ve insan sağlığının korunmasını garanti altına almak amacıyla ARÇELİK A.Ş., yasal düzenlemeler ve Çevre Politikası temelinde bir çok prosedür oluşturmuş olup; ürünlerinin bu prosedürlere tam uyumunu sağlamaktadır.Başka bir örnek olarak, ARÇELİK A.Ş Montreal Protokolü çerçevesinde Türkiye için belirlenen son geçiş tarihi olan 2006 yılından çok daha önce, 1995 yılında, CFC gazları kullanmadan buzdolapları üreten Türkiye’deki ilk beyaz eşya üreticisi olmuştur.

Daha az enerji tüketen teknoloji

ARÇELİK A.Ş'de ürünlerin hayat çevrimi boyunca çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, tasarım aşamasından başlayan bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla ARÇELİK A.Ş'de Ar-Ge faaliyetlerini ve endüstriyel tasarım faaliyetlerini yürüten birimler, ürünlere yönelik dizayn çalışmaları, teknolojik çalışmaları, ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalara örnekler çevreye duyarlı ürün kimliğinin yansıtıldığı yüksek enerji seviyeli ürün serileridir.

Örneğin, ARÇELİK A.Ş’in ürettiği buzdolaplarında A sınıfından A+ sınıfına geçildiğinde, ürünlerin elektrik tüketiminde yaklaşık %20; A++ sınıfına geçildiğinde ise yaklaşık %43 tasarruf sağlanmaktadır. A sınıfından, 2010 yılı sonunda AB resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe giren enerji etiketi regülasyonunda ilk defa tanımlanan A+++ sınıfına geçildiğinde ise yaklaşık %60 tasaruf sağlanmaktadır.

Arçelik A.Ş., her zaman dünyaya örnek olan enerji verimliliği anlayışı ile, yeni enerji etiketi ile birlikte tanımlanan A+++ enerji sınıfındaki Buzdolabı ve Bulaşık makinesi ayrıca A+++ enerji sınıfından daha verimli olan Çamaşır makinesi ile bir kez daha öncü olmuştur.

Arçelik A.Ş. 2010 yılında buzdolabı kompresörleri, elektrik motorları, pişirici cihazlar, TV ve çamaşır kurutma makinesi ürünlerinde de birçok enerji iyileştirme projesi gerçekleştirmiş, enerji verimliliği artırılan bu ürünlerin üretim adetlerini artırarak verimli ürünler konusundaki hassasiyetini göstermiştir.

Doğal kaynakları korumayı ve sürdürülebilir kılmayı, toplam kalite felsefesini esas alan, yönetim anlayışının bir gereği olarak benimseyen ARÇELİK A.Ş, sadece bugünün değil, geleceğin standartlarına da uyumlu ürünler geliştirmeyi ve tüketiciye sunmayı hedeflemektedir.

Daha az kaynak tüketen teknoloji

Avrupa Birliği Komisyonu Direktifi'nde belirtilen büyük elektrik ve elektronik ev aletleri için geri kazanım oranı %80 olarak verilmektedir. Kullanılan hammadde ve malzemelerde sağlanan iyileştirme ile ARÇELİK A.Ş'de beyaz eşyanın cinsine bağlı olarak ürünlerin geri dönüştürülebilme oranı %83,9 ile %98,0 arasında değişmektedir.

“Küresel ısınma”, “azalan doğal kaynaklar”, “susuzluk” gibi dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden konuların çözümüne yönelik sorumluluklarını yerine getirmek üzere, kaynak tasarrufuna odaklanılarak ürün geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

2010 yılında üretimine başlanan dünyanın en az su tüketen 13 kişilik bulaşık makinesi "New Ecologist", ARÇELİK A.Ş'nin doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek üzere geliştirdiği teknolojinin ve çevreci yaklaşımının en güzel örneklerinden biridir.

Elde yıkamaya oranla yılda 39 ton su tasarruf eden ve dünyanın en az su tüketen "New Ecologist" bulaşık makinesi, sadece 6 lt su tüketmektedir. Kullanıcıya en ekonomik yolla, en temiz ve en parlak bulaşıklar sunarken, aynı zamanda düşük su tüketimi ile çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

2010 yılında, fırınlarımız için gerçekleştirilen projeler sayesinde ürünlerimizde kullanılan ambalaj malzemesinde iyileştirme yapılmıştır ve ambalaj malzemesinde tasarruf sağlanmıştır. Ambalajda tahta kullanımında %85, karton kullanımında %60 azaltma yapılarak yaklaşık 1650 ağacın kesilmesi önlenmiştir.

2010 yılında kompresör ürününe ait yurtiçi ve yurtdışı sevkiyatlarında kullanılan karton ve tahta ambalaj malzemeleri yerine, sevkiyat sonrası işletmeye geri dönen ve çok kez kullanılabilen yeni bir ambalaj sistemine geçilmiştir. Bu yeni tasarım ile eski tip ambalajlarda kullanılan tahta, karton, metal köşebent, polyform plaka, çivi, naylon film, polyester şerit-toka gibi malzeme kullanımları tamamen ortadan kaldırılmıştır.

2010 yılında Mini LCD 7-8-9 kg çamaşır makinelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile ürünlerin su tüketimi standart pamuklu programında ortalamada 2 lt kadar azaltılmıştır. Bu da yıllık 200 çevrimlik kullanım göz önüne alındığında hane başına yaklaşık 400 lt değerinde bir kazanıma karşılık gelmektedir.

2010 yılında TV ürününde gerçekleştirilen, garanti belgesi, ek döküman vb. kartlardaki tasarım değişikliği ile sayfa sayısında azaltılarak yaklasik %50 oranında kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

Çevre Eğitimi

ARÇELİK A.Ş’de, çevre bilincini artırmak, çevre yönetimini desteklemek ve çevre yönetimini iş yapış biçimi haline dönüştürmek amacıyla her kademe çalışana, tedarikçilere ve altyüklenicilere düzenli eğitimler verilmektedir.

“Toplumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı”yla yürüttüğü çalışmalarla “Sürdürülebilir Yaşam” prensibine hizmet etmeyi, asli sorumluluklarının bir parçası olarak kabul eden ARÇELİK A.Ş, ekonomik ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerle, iyi uygulamalarını ve yeniliklerini çeşitli platformlarda paylaşarak, önderlik misyonunu yürütmektedir. Bu kapsamda, sosyal sorumluluk amaçlı birçok bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda 2009 yılında şirket çalışanları, altyükleniciler ve sosyal sorumluluk amaçlı olarak toplam 11391 adam*saat eğitim verilmiştir.
 

 

Tedarik Zinciri

ARÇELİK A.Ş'de Tedarik Zinciri planlama faaliyetlerinin odağında müşteri siparişlerine en hızlı şekilde cevap verecek esnek üretim ve dağıtım optimizasyonu yer almaktadır. Kullanılan ortak sistemlerle sipariş bazlı talep planlaması en uygun kaynağı dikkate alacak şekilde tam zamanında üretim felsefesi ile yapılmakta, müşteri hizmet seviyeleri detaylı olarak takip edilmektedir.

ARÇELİK A.Ş'nin benimsediği sosyal ve çevreye duyarlı yaklaşımlar tedarik zinciri faaliyetlerine de yön vermekte ve stratejik karar kriterleri arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda tedarikçi lokasyonları ve dağıtım depo noktaları, çevreye duyarlı taşıma tiplerini en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak ve taşıma kaynaklı sera gazı emisyonlarını en aza indirecek şekilde“Çevreye Duyarlı Şebeke Ağı" yaklaşımı ile belirlenmektedir.

Türkiye'den yapılan ihracatın yaklaşık %70'i denizyolu ile yapılmakta olup, varış limanları sonrasında da mümkün olan tüm destinasyonlarda çevreye duyarlı olan demiryolu ve nehiryolu taşımacılığı tercih edilmektedir.

Karayolu ile taşıma yapmak zorunlu olan bölgelerde ise araç ebat ve doluluklarının maksimize edilmesi ile araç sayısının azaltılması hedeflenmektedir. Demiryolu taşımaları ise karayoluna alternatif olarak tercih edilmektedir.

Aynı zamanda lojistik operasyonları müşterilere direkt sevkiyat yaklaşımıyla yapılarak gereksiz taşımalar ve depo kullanımı yok edilmektedir.

Satınalma

Sürdürülebilir yaşam çerçevesinde satınalma faaliyetlerinde, satın alınan malzeme ve çalışılan tedarikçi bazında çevreyle ilgili kriterler tanımlanmış olup, tedarikçilerin belirlenmiş kriterlere uyumu kontrol altına alınmaktadır.

Sektörel gelişmeler düzenli olarak takip edilerek RoHS, WEEE, REACH gibi yasal direktifler, regülasyon ve tüzükler satınalma faaliyetlerine entegre edilerek satın alınan malzemelerin çevresel uyumu garanti altına alınmaktadır.

Yapılan tedarikçi değerlendirmeleri ve denetimlerinde tedarikçilerin çevresel performansı değerlendirilmektedir.

Daha az kaynak tüketen, çevreci ve yenilikçi ürünler için ihtiyaç duyulan malzeme ve komponentlerin temini için Ar-Ge ve tedarikçilerin işbirliği teşvik edilmekte ve tedarikçilerden tasarım projelerine destek vermeleri beklenmektedir.

Tüketici Hizmetleri

Tüketici Hizmetleri kapsamında Merkezi Dağıtım Sistemi ile ürünlerin yetkili satıcıdan satılmasından, tüketiciye kurulumları gerçekleştirilinceye kadar olan süreç takip edilebilmektedir. Araç takip sisteminin desteğiyle ideal seviyede araç kullanımı sağlanarak çevreye salınabilecek sera gazı emisyonu azaltılmaktadır.

Aynı zamanda servis hizmeti vermek üzere Yetkili Servisler ve Tüketici Hizmetleri kapsamında düşük emisyonlu araçlar tercih edilmekte ve 5 yaşını aşan araçlar yenilenerek emisyon azaltımında sürekli iyileşme sağlanmaktadır.

Enerjinin verimli kullanılması konusunda artan ihtiyaç göz önüne aldığında, ARÇELİK A.Ş için Ticari İklimlendirme alanı da gittikçe önem kazanmaktadır.

Bu alanda, son kullanıcı müşterilere perakende ürün satışı yapmanın ötesinde, profesyonel kanalda karar vericilere yönelik B2B pazarlama ve hizmet altyapısı gerekmektedir.

Bu amaçla VRS Multi Ace sistem klimalarının pazara sunulması ile satış uzmanlarının, uygulama ve satış sonrası hizmetler alanlarında çalışacak personelin, yetkili satıcı ve servislerden oluşan iş ortaklarının teorik ve pratik eğitimleri ARÇELİK A.Ş Klima Akademisi'nde verilmektedir. 2009 yılı içerisinde 37 satış mühendisi, 136 servis teknisyeni bu konuda eğitilmiş ve yetkilendirilmiştir.

Yetkili servislerde el tipi bilgisayar kullanımıyla sahadaki teknik personele iş dağıtımı optimum seviyede gerçekleştirilerek hizmet kalitesi artmış ve verimlilik sağlanmıştır.
 

İÇERİKLER

Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu