Sıkça Sorulan Sorular

 

 

1. Arçelik'in ortakları kimlerdir?

Detaylı Ortaklık Yapısı için tıklayınız.

 

2. Arçelik hissesi hangi borsada işlem görmektedir ve hisse sembolü nedir?

Borsa İstanbul (1986), sembol ARCLK

 

3. Arçelik'in ödenmiş sermayesini temsil eden hisse sayısı kaçtır?

Arçelik'in ödenmiş sermayesi 675.728.205 TL olup, herbiri 1 Kr. nominal değerli 67.572.820.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

 

4. Arçelik'in finansal sonuçları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?

Arçelik'in konsolide finansal sonuçları, SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standarları'na (UFRS) göre TL olarak hazırlanmaktadır. 

 

5. Arçelik'in kar dağıtım politikası nedir?

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari % 50’si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

 

6. Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

• Arçelik CECED (European Comittee of Domestic Equipment Manufacturers)'in ve CECED düzenleme komitesinin asil üyesidir.

• Avrupa dayanıklı tüketim ürünleri pazarının en büyük oyuncularından birisi olarak Arçelik, uzun yıllardan bu yana AB'nin her türlü direktif ve standartlarına uygun ürünler üretmektedir.

• Arçelik aşağıda örneklenen Avrupa Birliği'nin tüm yeni düzenleme ve direktiflerini uygulayabilecek altyapıyı oluşturmuştur;

- Çevre: WEEE, RoHS, EUP, ambalaj atıkları, gazlar

- Enerji: Enerji verimliliği, enerji etiketleri

- Rekabet

- Tüketici hakları: Tüketici hakları ve ürün güvenliği

 

7. Elimde eski tertip hisse senetleriniz bulunmakta. İşlemlerini nasıl yaptırabilirim?

Detaylı bilgi için Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticiliğimiz ile iletişime geçiniz.

T: 00 90 212 314 3147

 

8. Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında bilgi verebilir misiniz?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 13.maddesine göre, kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, MKK tarafından izlenir. Kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda, bu kuruluşun üyelerince tutulur. Bu Kuruluş, Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir.

Şirketimizde Merkezi Kayıt Kuruluşuna üye olmuştur. Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında daha detaylı bilgiyi www.mkk.com.tr adlı web siteden temin edebilirsiniz.